உலகத்தை மாற்றுவதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மிகச் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமாக கல்வி உள்ளது
 "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"-Nelson Mandela

Leaf2Learn

Leaf2Learn is a service initiative that donates part of the proceeds from sales to help underprivileged children in rural India receive an education.